Хэрэглэх нөхцөл

ExoSpecial.com вэбсайт нь ExoSpecial-д хамаарах зохиогчийн эрхээр хамгаалагдсан бүтээл юм. Сайтын зарим онцлог нь нэмэлт удирдамж, нөхцөл, дүрмийн дагуу байж болох бөгөөд эдгээр онцлогтой холбогдуулан сайтад байршуулах болно.

Эдгээр ашиглалтын нөхцөл нь таны сайтыг ашиглахад хяналт тавьдаг хууль ёсны хүчинтэй нөхцөлүүдийг тайлбарласан болно. ТА САЙТАД нэвчсэнээр ЭНЭ НӨХЦӨЛИЙГ НӨГЦӨЛӨЖ БАЙГАА бөгөөд та эдгээр Нөхцөлд нэвтрэх эрх, чадамжтай гэдгээ илэрхийлж байна. ТА САЙТАНД ОРОХЫН тулд 18-аас доош насны байх ёстой. ХЭРВЭЭ ТА ЭНЭ НӨХЦӨЛИЙН АЛЬ НӨХЦӨЛТЭЙ ЭСЭРГҮҮЦЭЖ БАЙВАЛ САЙТЫГ БҮҮ АШИГЛА.

Сайт руу нэвтрэх

Эдгээр Нөхцөлийн дагуу. ExoSpecial нь танд зөвхөн өөрийн хувийн, арилжааны бус зорилгоор Сайт руу нэвтрэх эрх шилжүүлэх боломжгүй, онцгой бус, хүчингүй болгож болох, хязгаарлагдмал лиценз олгодог бөгөөд ямар ч хэлбэрийн өгөгдөл хусахыг хатуу хориглодог.

Зарим хязгаарлалтууд. Эдгээр Нөхцөлд танд батлагдсан эрхүүд нь дараахь хязгаарлалтуудыг дагаж мөрдөнө: (а) та сайтыг худалдах, түрээслэх, түрээслэх, шилжүүлэх, бусдад хуваарилах, түгээх, байршуулах, эсхүл бусад зорилгоор ашиглуулахгүй байх; (б) та сайтын аль ч хэсгийг өөрчлөх, үүсмэл бүтээл хийх, задлах, урвуу хөрвүүлэх, урвуу инженер хийх ёсгүй; (в) ижил төстэй эсвэл өрсөлдөх чадвартай вэбсайт байгуулахын тулд та сайтад нэвтрэх эрхгүй; ба (г) энд тодорхой заагаагүй бол сайтын аль ч хэсгийг хуулбарлах, олшруулах, түгээх, дахин хэвлэх, татаж авах, үзүүлэх, байршуулах, өөрөөр заагаагүй бол бусад хэлбэрээр, бусад хэлбэрээр хуулбарлах, дамжуулахыг хориглоно. Сайтын үйл ажиллагааны бусад нэмэлт нь эдгээр Нөхцөлд хамаарна. Сайт дээрх бүх зохиогчийн эрхийн болон бусад өмчийн мэдэгдлийг тэдгээрийн бүх хуулбар дээр хадгалах ёстой.

Компани нь танд мэдэгдэлгүйгээр мэдэгдэлгүйгээр сайтыг өөрчлөх, түдгэлзүүлэх, зогсоох эрхтэй. Компани нь сайтын болон түүний хэсгийг өөрчилсөн, тасалдуулсан, цуцалсны төлөө танд болон гуравдагч этгээдэд хариуцлага хүлээхгүй гэдгийг та зөвшөөрсөн.

Дэмжлэг, засвар үйлчилгээ байхгүй. Компани нь Сайттай холбоотойгоор танд ямар нэгэн дэмжлэг үзүүлэх үүрэг хүлээхгүй гэдгийг та зөвшөөрч байна.

Таны өгч болох Хэрэглэгчийн агуулгыг эс тооцвол Сайт болон түүний агуулга дахь зохиогчийн эрх, патент, барааны тэмдэг, худалдааны нууц зэрэг оюуны өмчийн бүх эрхийг Компани эсвэл Компанийн ханган нийлүүлэгчид эзэмшдэг гэдгийг та мэдэж байна. Энэхүү Нөхцөлүүд болон Сайт руу нэвтрэх эрх нь энэхүү Гэрээнд заасан хязгаарлагдмал хандалтын эрхээс бусад тохиолдолд оюуны өмчийн эрх, эрх ашиг, ашиг сонирхлыг танд өгөхгүй гэдгийг анхаарна уу. Компани болон түүний ханган нийлүүлэгчид энэхүү Нөхцөлд олгогдоогүй бүх эрхийг хадгална.

Гуравдагч этгээдийн холбоос ба зар; Бусад хэрэглэгчид

Гуравдагч этгээдийн холбоос ба зар. Энэ сайт нь гуравдагч этгээдийн вэб сайт, үйлчилгээний холбоосыг агуулж болох ба/эсвэл гуравдагч этгээдэд зориулсан сурталчилгааг үзүүлж болно. Ийм Гуравдагч этгээдийн холбоосууд болон зарууд нь Компанийн хяналтанд байдаггүй бөгөөд Компани нь гуравдагч этгээдийн холбоос, зар сурталчилгаанд хариуцлага хүлээхгүй. Компани нь эдгээр гуравдагч этгээдийн холбоосууд болон зар сурталчилгааг зөвхөн танд тав тухтай байлгах үүднээс олгодог бөгөөд Гуравдагч этгээдийн холбоос, зар сурталчилгааг хянаж, зөвшөөрөхгүй, хянахгүй, батлахгүй, баталгаажуулахгүй, эсвэл ямар нэгэн тайлбар хийхгүй. Та гуравдагч этгээдийн бүх холбоос, зарыг ашиглах эрсдэлийг өөртөө үүрэх бөгөөд үүнийг хийхдээ зохих түвшний болгоомжлол, үзэмжтэй байх ёстой. Гуравдагч этгээдийн аль нэг холбоос болон зар дээр дарахад гуравдагч этгээдийн нууцлал, мэдээлэл цуглуулах үйл ажиллагаа зэрэг гуравдагч талын холбогдох нөхцөл, бодлого хэрэгжинэ.

Бусад хэрэглэгчид. Сайтын хэрэглэгч бүр өөрийн хэрэглэгчийн агуулгыг дангаараа хариуцна. Бид Хэрэглэгчийн агуулгыг хянадаггүй тул та болон бусдын өгсөн Хэрэглэгчийн агуулгыг бид хариуцахгүй гэдгээ хүлээн зөвшөөрч байна. Ийм харилцан үйлчлэлийн үр дүнд учирсан аливаа алдагдал, хохирлыг Компани хариуцахгүй гэдгийг та хүлээн зөвшөөрч байна.

Та үүгээр Компани болон манай албан тушаалтан, ажилтан, төлөөлөгч, өв залгамжлагч, томилсон хүмүүсээс өнгөрсөн, одоо болон ирээдүйн маргаан, нэхэмжлэл, маргаан, шаардлага, эрх, үүрэг, хариуцлага, хариуцлага, эрх, үүрэг, хариуцлагаас чөлөөлж, үүрд чөлөөлж байна. Сайтаас шууд болон шууд бусаар үүссэн эсвэл үүссэн, эсхүл түүнтэй шууд болон шууд бусаар холбоотой бүх төрлийн, шинж чанартай үйлдэл, үйл ажиллагааны шалтгаан. Хэрэв та Калифорнийн оршин суугч бол дээрх зүйлтэй холбогдуулан Калифорнийн иргэний хуулийн 1542-р бүлгээс татгалзаж байна. Үүнд: "Ерөнхий хувилбар нь зээлдүүлэгчийн мэдэхгүй эсвэл түүний талд байгаа гэж сэжиглэж байгаа нэхэмжлэлд хамаарахгүй. Хэрэв түүнд мэдэгдэж байсан бол түүнийг хариуцагчтай тооцоо нийлэхэд материаллаг нөлөөлөл үзүүлсэн байх ёстой суллах хугацаа."

Күүки ба вэб дохио. Бусад вэбсайтын нэгэн адил ExoSpecial нь "күүки" ашигладаг. Эдгээр күүки нь зочдын сонголт, тухайн зочны хандсан эсвэл зочилсон вэбсайт дээрх хуудсууд зэрэг мэдээллийг хадгалахад ашиглагддаг. Мэдээллийг зочдын хөтөчийн төрөл болон/эсвэл бусад мэдээлэлд үндэслэн манай вэб хуудасны агуулгыг өөрчлөх замаар хэрэглэгчдийн туршлагыг оновчтой болгоход ашигладаг.

Татгалзлууд

Энэ сайт нь "байгаа" болон "боломжтой" зарчмаар хангагдсан бөгөөд компани болон манай ханган нийлүүлэгчид аливаа баталгаа, нөхцлөөс, шууд, далд, хууль ёсны аливаа баталгаа, нөхцлөөс шууд татгалздаг. , тодорхой зорилгод нийцэх, цол хэргэм, чимээгүй таашаал авах, үнэн зөв, эсвэл зөрчихгүй байх. Бид болон манай ханган нийлүүлэгчид сайт нь таны шаардлагад нийцсэн, тасралтгүй, цаг тухайд нь, аюулгүй, алдаагүй, үнэн зөв, найдвартай, вирус болон бусад хортой кодгүй, бүрэн бүтэн, хууль ёсны байх болно гэсэн баталгаа өгөхгүй. , эсвэл аюулгүй. Холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу тухайн сайттай холбоотой аливаа баталгаа шаардагддаг бол эдгээр бүх баталгааг анх ашигласан өдрөөс хойш ерэн (90) хоногоор хязгаарлана.

Зарим харьяалал нь далд баталгааг хасахыг зөвшөөрдөггүй тул дээрх хасалт нь танд хамаарахгүй байж магадгүй юм. Зарим улс орон нь баталгаат хугацааны үргэлжлэх хугацааг хязгаарлахыг зөвшөөрдөггүй тул дээрх хязгаарлалт танд хамаарахгүй байж магадгүй юм.

Хариуцлагын хязгаарлалт

Хуулиар зөвшөөрөгдсөн дээд хэмжээгээр, ямар ч тохиолдолд компани эсвэл манай ханган нийлүүлэгчид алдсан ашиг, алдагдсан өгөгдөл, орлуулах бүтээгдэхүүнийг худалдан авахад шаардагдах зардал, шууд бус, үр дагавартай, үлгэр жишээ, тохиолдлын, эдгээр нэр томъёоноос үүдсэн эсвэл түүнтэй холбоотой тусгай буюу шийтгэлийн хохирол, эсвэл уг хохирлыг арилгах талаар компанид мэдэгдсэн ч сайтыг ашиглах чадваргүй болох. Сайт руу нэвтрэх, ашиглах нь таны үзэмж, эрсдэлд нийцэх бөгөөд та төхөөрөмж эсвэл компьютерийн системд учирсан гэмтэл, түүнээс үүдсэн өгөгдлийн алдагдлыг дангаараа хариуцах болно.

Хуульд зөвшөөрөгдсөн дээд хэмжээгээр, энд дурдсан бүх зүйлийг эс тооцвол энэхүү гэрээнээс үүдсэн болон түүнтэй холбоотой аливаа хохирлын төлөө бидний өмнө хүлээх хариуцлага маань үргэлж дээд тал нь тавин америк доллараар (50 доллар) хязгаарлагдах болно. Нэгээс илүү нэхэмжлэл байгаа нь энэ хязгаарыг нэмэгдүүлэхгүй. Манай нийлүүлэгчид энэхүү гэрээнээс үүдсэн болон үүнтэй холбоотой ямар ч хариуцлага хүлээхгүй гэдгийг та зөвшөөрч байна.

Зарим эрх зүй нь санамсаргүй болон үр дагаварт учирсан хохирлын хариуцлагыг хязгаарлах, хасахыг зөвшөөрдөггүй тул дээрх хязгаарлалт, үл хамаарах зүйл танд хамаарахгүй байж магадгүй юм.

Хугацаа ба дуусгавар болгох. Энэ хэсэгт заасны дагуу эдгээр нөхцөлүүд нь таныг сайтыг ашиглах явцад бүрэн хүчин төгөлдөр хэвээр байх болно. Бид өөрсдийн үзэмжээр ямар ч шалтгаанаар, тэр дундаа эдгээр нөхцөлийг зөрчсөн тохиолдолд сайтыг ашиглах эрхийг тань ямар ч үед түдгэлзүүлж эсвэл цуцалж болно. Эдгээр нөхцлийн дагуу таны эрх дуусгавар болмогц таны бүртгэл болон Сайт руу нэвтрэх, ашиглах эрх нэн даруй дуусгавар болно. Таны бүртгэлийг цуцлах нь таны бүртгэлтэй холбоотой хэрэглэгчийн контентыг манай мэдээллийн сангаас устгахтай холбоотой болохыг та ойлгож байна. Эдгээр нөхцлийн дагуу таны эрхийг цуцалсан тохиолдолд компани таны өмнө ямар ч хариуцлага хүлээхгүй.

Зохиогчийн эрхийн бодлого

Компани нь бусдын оюуны өмчийг хүндэтгэдэг бөгөөд манай сайтын хэрэглэгчдээс үүнийг хийхийг хүсдэг. Манай сайттай холбогдуулан бид оюуны өмчийн эрх, түүний дотор зохиогчийн эрхийг удаа дараа зөрчиж байгаа манай цахим сайтын хэрэглэгчдийг зөрчиж буй аливаа материалыг устгах, үйл ажиллагааг нь цуцлах тухай зохиогчийн эрхийн хуулийг дээдлэн баримталж, хэрэгжүүлж байна. Хэрэв та манай хэрэглэгчдийн аль нэг нь манай сайтыг ашигласнаар тухайн бүтээлийн зохиогчийн эрхийг хууль бусаар зөрчиж байна гэж үзэж, зөрчиж буй материалыг устгахыг хүсвэл дараах мэдээллийг бичгээр мэдэгдэнэ (зохицуулалт). 17 USC § 512(c))-д дараахь зүйлийг өгөх ёстой.

  • таны физик эсвэл цахим гарын үсэг;
  • таны зөрчсөн гэж үзсэн зохиогчийн эрхээр хамгаалагдсан бүтээл (ууд) -ийг тодорхойлох;
  • Таны үйлчилгээ зөрчсөн гэж мэдэгдэж байгаа, мөн устгахыг биднээс хүсч байгаа материалыг тодорхойлох;
  • ийм материалыг олох боломжийг бидэнд олгох хангалттай мэдээлэл;
  • таны хаяг, утасны дугаар, и-мэйл хаяг;
  • эс зөвшөөрөгдөх материалыг ашиглахыг зөвшөөрөхгүй гэдэгт итгэлтэй байгаа тухай мэдэгдэл; болон
  • мэдэгдэлд байгаа мэдээлэл үнэн зөв бөгөөд худал мэдүүлэх шийтгэл ногдуулж, та өөрөө зохиогчийн эрхийг зөрчсөн гэж үзэж байгаа юмуу эсвэл зохиогчийн эрхийн өмнөөс ажиллах эрхтэй гэж мэдэгдсэн.

17 USC § 512(f)-д заасны дагуу бичгээр өгсөн мэдэгдэлд материаллаг баримтыг буруугаар мэдүүлсэн тохиолдолд гомдол гаргагч талд бичгээр мэдэгдэл ирүүлсэнтэй холбогдуулан бидний учруулсан хохирол, зардал, өмгөөлөгчийн хураамжийг автоматаар хариуцдаг болохыг анхаарна уу. зохиогчийн эрхийн зөрчил.

Ерөнхий

Эдгээр Нөхцөлүүдийг үе үе хянан засварлаж байдаг бөгөөд хэрэв бид ямар нэгэн томоохон өөрчлөлт хийвэл таны бидэнд өгсөн хамгийн сүүлийн цахим шуудангийн хаяг руу и-мэйл илгээх ба/эсвэл өөрчлөлтийн тухай мэдэгдлийг манай цахим хуудсанд ил тод байршуулах замаар мэдэгдэж болно. Сайт. Та бидэнд хамгийн сүүлийн үеийн цахим шуудангийн хаягаа өгөх үүрэгтэй. Таны бидэнд өгсөн хамгийн сүүлийн цахим шуудангийн хаяг хүчин төгөлдөр бус тохиолдолд ийм мэдэгдлийг агуулсан цахим шуудангийн илгээлт нь мэдэгдэлд дурдсан өөрчлөлтүүдийн талаар үр дүнтэй мэдэгдэл болно. Эдгээр Нөхцөлд оруулсан аливаа өөрчлөлт нь бид танд цахим шуудангаар мэдэгдэл илгээснээс хойш хуанлийн гуч (30) хоногийн дотор эсвэл өөрчлөлтийн тухай мэдэгдлийг манай сайтад нийтлэснээс хойш хуанлийн гучин (30) хоногийн дотор хүчинтэй болно. Эдгээр өөрчлөлтүүд манай сайтын шинэ хэрэглэгчдэд шууд хэрэгжинэ. Ийм өөрчлөлтийн тухай мэдэгдлийн дараа манай сайтыг үргэлжлүүлэн ашиглах нь ийм өөрчлөлтийг хүлээн зөвшөөрч байгаагаа илэрхийлж, эдгээр өөрчлөлтийн нөхцөл, болзлыг дагаж мөрдөхийг зөвшөөрнө.

Маргаан шийдвэрлэх

Энэхүү Арбитрын гэрээг анхааралтай уншина уу. Энэ нь таны Компанитай байгуулсан гэрээний нэг хэсэг бөгөөд таны эрхэд нөлөөлнө. Энэ нь АЛБАН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АРБИТР, АНГИЙН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙГ ТОГТООХ журамтай.

Арбитрын гэрээний үйлчлэл. Нөхцөлтэй холбоотой буюу Компанийн албан бус эсвэл жижиг нэхэмжлэлийн шүүхээр шийдвэрлэж чадахгүй аливаа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг ашиглахтай холбогдсон бүх нэхэмжлэл, маргааныг энэхүү Арбитрын хэлэлцээрийн дагуу бие даасан журмаар заавал арбитрын журмаар шийдвэрлэнэ. Хэрэв өөрөөр тохиролцоогүй бол бүх арбитрын ажиллагааг англи хэл дээр явуулна. Энэхүү Арбитрын хэлэлцээр нь танд болон Компанид, мөн аливаа охин компаниуд, хараат компаниуд, төлөөлөгчид, ажиллагсад, ашиг сонирхлын өмнөх хүмүүс, өв залгамжлагч, даалгавар гүйцэтгэгчид, түүнчлэн Нөхцөлд заасан үйлчилгээ, барааны эрх бүхий, зөвшөөрөлгүй хэрэглэгчид эсвэл ашиг хүртэгчдэд хамаатай.

Мэдэгдлийн шаардлага ба маргааныг албан бусаар шийдвэрлэх. Талуудын аль нэг нь арбитрын шүүхэд хандахаас өмнө нөгөө талдаа нэхэмжлэл, маргааны мөн чанар, үндэслэл, хүссэн тусламжийг тайлбарласан Маргааны тухай бичгээр мэдэгдэл илгээх ёстой. Компанид мэдэгдэл илгээх ёстой legal@exospecial.com. Мэдэгдэл хүлээн авсны дараа та болон Компани нь нэхэмжлэл эсвэл маргааныг албан бусаар шийдвэрлэхийг оролдож болно. Хэрэв та болон Компани мэдэгдэл хүлээн авснаас хойш гучин (30) хоногийн дотор нэхэмжлэл эсвэл маргааныг шийдвэрлэхгүй бол аль нэг тал арбитрын ажиллагааг эхлүүлж болно. Талуудын аль нэгнийх нь шийдвэрийн хэмжээг арбитрч тогтоосноос хойш аль нэг талаас гаргасан төлбөр тооцооны үнийн дүнг арбитрчид зарлаж болохгүй.

Арбитрын журам. Энэ хэсэгт заасан арбитрыг санал болгодог маргаан шийдвэрлэх өөр үйлчилгээ үзүүлэгч Америкийн Арбитрын нийгэмлэгээр дамжуулан арбитрыг эхлүүлнэ. Хэрэв AAA арбитрт оролцох боломжгүй бол талууд өөр ADR үйлчилгээ үзүүлэгчийг сонгохоор тохиролцоно. Нөхцөлтэй зөрчилдсөнөөс бусад тохиолдолд ADR Үйлчилгээ үзүүлэгчийн дүрэм нь арбитрын бүх асуудлыг зохицуулна. Арбитрыг зохицуулах AAA Хэрэглэгчийн арбитрын дүрмийг ADR.org сайтаас эсвэл AAA-тай 1-800-778-7879 утсаар холбогдож авах боломжтой. Арбитрыг төвийг сахисан нэг арбитрч явуулна. Хүссэн шагналын нийт дүн нь арван мянган ам.доллараас (10,000.00 ам. доллар) бага байгаа аливаа нэхэмжлэл, маргааныг тусламж хүссэн талын сонголтоор заавал ирээгүй арбитрын шүүхээр шийдвэрлэж болно. Шагналын нийт дүн арван мянган ам.доллар (10,000.00 ам.доллар) ба түүнээс дээш хэмжээтэй нэхэмжлэл, маргааны хувьд шүүх хуралдаанд оролцох эрхийг Арбитрын журмаар тогтооно. Хэрэв та АНУ-аас гадуур оршин суудаггүй, талууд өөрөөр тохиролцоогүй бол аливаа сонсгол таны оршин суугаа газраас 100 милийн зайд явагдана. Хэрэв та АНУ-аас гадуур оршин суудаг бол арбитрч аливаа аман хэлэлцүүлгийн огноо, цаг, газрын талаар талуудад үндэслэлтэй мэдэгдэнэ. Арбитрчийн гаргасан шийдвэрийн талаарх аливаа шийдвэрийг эрх бүхий харьяаллын аль ч шүүхэд гаргаж болно. Хэрэв арбитрч танд арбитрын ажиллагаа эхлэхээс өмнө Компанийн санал болгосон хамгийн сүүлийн төлбөр тооцооны саналаас их хэмжээний шийдвэр гаргавал Компани танд хамгийн их буюу 2,500.00 доллар төлөх болно. Тал бүр арбитрын асуудлаас үүсэх зардал, зардлыг өөрөө хариуцах бөгөөд ADR Үйлчилгээ үзүүлэгчийн хураамж, зардлын тэнцүү хувийг төлнө.

Гадаад үзэмжгүй арбитрын нэмэлт дүрмүүд. Хэрэв гадаад төрхөөр бус арбитрыг сонговол арбитрын ажиллагааг утсаар, онлайнаар болон / эсвэл зөвхөн бичгээр гаргасан мэдүүлэгт үндэслэн явуулна; тодорхой аргыг арбитрын ажиллагааг эхлүүлсэн тал сонгоно. Арбитрын ажиллагаанд талууд өөрөөр тохиролцоогүй тохиолдолд талууд эсвэл гэрч нар хувийн байдлаар оролцохгүй.

Цаг хугацааны хязгаарлалт. Хэрэв та эсвэл компани нь арбитрын шүүхээр шийдвэрлэвэл арбитрын ажиллагааг хөөн хэлэлцэх хугацаа болон холбогдох нэхэмжлэлийн талаархи AAA дүрмийн дагуу тогтоосон хугацаанд эхлүүлэх ба / эсвэл шаардах ёстой.

Арбитрчын эрх мэдэл. Хэрэв арбитрын ажиллагааг эхлүүлсэн бол арбитрч таны болон Компанийн эрх, үүргийг шийдвэрлэх бөгөөд маргааныг бусад асуудлаар нэгтгэх, бусад хэрэг, талтай нэгтгэхгүй. Арбитрч нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь буюу зарим хэсгийг нь эс зөвшөөрч, хүсэлт гаргах эрхтэй. Арбитрч нь холбогдох хохирол, нөхөн төлбөрийг олгох, холбогдох хууль тогтоомж, ААА-ийн дүрэм, Нөхцөлд заасны дагуу хувь хүнд олгосон аливаа мөнгөн бус арга хэмжээ, хөнгөлөлт үзүүлэх эрхтэй. Арбитрч шийдвэрийг үндэслэн гаргасан үндсэн дүгнэлт, дүгнэлтийг тодорхойлсон бичгээр гаргасан шийдвэр, шийдвэрийн мэдэгдлийг гаргана. Шүүхийн шүүгчид оногдуулсан хөнгөлөлтийг хувь хүний ​​үндсэн дээр арбитрын шийдвэр гаргах эрхтэй. Арбитрын шийдвэр эцсийн бөгөөд та болон компанид заавал биелүүлэх ёстой.

Шүүгчдийн шүүх хуралдаанаас татгалзах. ТАЛУУД ҮНДСЭН ҮНДСЭН ХУУЛЬ, ХУУЛЬ ЭРХЭЭ ШҮҮХТЭЙ ЯВЖ, ШҮҮГЧ, ШҮҮХИЙН ШҮҮХИЙН ШҮҮХИЙН ШҮҮХИЙН ШҮҮХИЙН ШҮҮХ ЭРХИЙГ ЭРХЭМЛҮҮЛЖ БАЙНА. Энэхүү нэхэмжлэл, маргааныг энэхүү Арбитрын хэлэлцээрийн дагуу арбитраар шийдвэрлүүлэхээр шийдвэрлэв. Арбитрын ажиллагааны журам нь ихэвчлэн шүүхэд мөрдөгдөж буй дүрмээс илүү хязгаарлагдмал, илүү үр ашигтай, зардал багатай тул шүүх маш хязгаарлагдмал хяналтанд байдаг. Аль ч мужийн болон холбооны шүүхэд та болон Компанийн хооронд ямар нэгэн маргаан гарах тохиолдолд арбитрын шийдвэрийг чөлөөлөх, эсхүл өөрөөр хэрэгжүүлэхийг шаардсан нэхэмжлэлийн дагуу та болон КОМПАНИ ШҮҮХИЙН ШҮҮХЭД БҮХ ЭРХИЙГ ЭВЛҮҮЛЖ БАЙНА, харин маргааныг шийдвэрлэхийг сонгох болно. шүүгч.

Ангиас ангижрах буюу нэгтгэсэн үйлдлүүд. Энэхүү арбитрын хэлэлцээрийн хүрээнд гарсан бүх нэхэмжлэл, маргааныг ангиллын журмаар бус, бие даасан байдлаар арбитрын журмаар хянан шийдвэрлэх, эсхүл нэгээс илүү үйлчлүүлэгч, хэрэглэгчийн нэхэмжлэлийн шаардлагыг бусад хэрэглэгчийн нэхэмжлэлтэй хамт шүүх, нэгтгэх боломжгүй. эсвэл хэрэглэгч.

Нууцлал. Арбитрын ажиллагааны бүх асуудал чанд нууцлагдсан байна. Хуульд өөрөөр заагаагүй бол талууд нууцлалыг хадгалахаар тохиролцов. Энэхүү догол мөр нь талууд энэхүү гэрээг хэрэгжүүлэх, арбитрын шийдвэрийг биелүүлэх, захирамжаар буюу эрх тэгш байдлыг хангахад шаардагдах мэдээллийг шүүхэд өгөхөд саад болохгүй.

Таслах боломжтой байдал. Хэрэв энэхүү Арбитрын хэлэлцээрийн аль нэг хэсэг, хэсэг нь хууль тогтоомжийн дагуу хүчин төгөлдөр бус буюу эрх бүхий шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх боломжгүй гэж тогтоогдвол тухайн тодорхой хэсэг, хэсгүүд нь хүчин төгөлдөр бус байх тул хүчингүй болгож, гэрээний үлдсэн хэсгийг бүрэн хүчин төгөлдөр хэвээр үргэлжлүүлнэ.

Цуцлах эрх. Энэхүү Арбитрын хэлэлцээрт заасан эрх, хязгаарлалтын аль нэгийг нь эсвэл бүхэлд нь нэхэмжлэл гаргасан тал татгалзаж болно. Ийм татгалзах нь энэхүү Арбитрын гэрээний бусад хэсгээс татгалзах буюу нөлөөлөхгүй.

Гэрээний амьд үлдэх. Энэхүү Арбитрын хэлэлцээр нь Компанитай хийсэн харилцаагаа цуцалснаар хүчинтэй байх болно.

Жижиг нэхэмжлэлийн шүүх. Дээрхээс үл хамааран та эсвэл компани аль аль нь жижиг нэхэмжлэлийн шүүхэд хувь хүний ​​нэхэмжлэл гаргаж болно.

Яаралтай тусламжийн тэгш эрхийн тусламж. Дээр дурдсанчлан, аль ч тал нь арбитрын шүүхийн шийдвэрийг хэвээр хадгалахын тулд муж, холбооны шүүхэд яаралтай тэгш эрхтэй тусламж хүсч болно. Түр арга хэмжээ авах хүсэлтийг энэхүү Арбитрын хэлэлцээрт заасан бусад эрх, үүргээс чөлөөлөгдсөнд тооцохгүй.

Арбитрын шүүхэд хамаарахгүй нэхэмжлэл. Дээр дурдсанаас үл хамааран гүтгэлэг, Компьютерийн залилан мэхлэх, урвуулан ашиглах тухай хуулийг зөрчсөн, нөгөө талын патент, зохиогчийн эрх, барааны тэмдэг, худалдааны нууцыг зөрчсөн, завшсан гэх нэхэмжлэл нь энэхүү Арбитрын гэрээнд хамаарахгүй. Дээр дурдсан Арбитрын гэрээгээр талууд шүүхэд нэхэмжлэл гаргахыг зөвшөөрсөн ямар ч тохиолдолд талууд Луизиана мужид байрлах шүүхүүдийн хувийн харьяалалд оруулахаар тохиролцож байна.

Сайт нь АНУ-ын экспортын хяналтын тухай хууль тогтоомжид хамаарах бөгөөд бусад улс оронд экспортлох, импортлох журамд хамрагдаж болно. Компаниас авсан АНУ-ын техникийн өгөгдөл, эсвэл эдгээр мэдээллийг ашигласан аливаа бүтээгдэхүүнийг АНУ-ын экспортын хууль тогтоомж, журмыг зөрчиж экспортлох, дахин экспортлох, шууд болон дам байдлаар дамжуулахгүй байхыг та зөвшөөрч байна.

Хэрэв та Калифорнийн оршин суугч бол Калифорнийн Хэрэглэгчийн асуудал эрхэлсэн газрын Хэрэглээний бүтээгдэхүүний хэлтсийн Гомдлын тусламжийн хэлтэст 400 R Street, Сакраменто, CA 95814 хаягаар бичгээр холбогдож гомдол гаргаж болно.

Цахим харилцаа холбоо. Та болон Компанийн хоорондох харилцаа холбоо нь сайтыг ашиглах эсвэл бидэнд имэйл илгээх, эсвэл Компанийн сайт дээр мэдэгдэл нийтлэх эсвэл тантай имэйлээр харилцах эсэхээс үл хамааран цахим хэрэгслийг ашигладаг. Гэрээний зорилгоор та (а) Компаниас харилцаа холбоог цахим хэлбэрээр авахыг зөвшөөрч байна; ба (b) Компанийн танд өгөх бүх нөхцөл, гэрээ, мэдэгдэл, тодруулга болон бусад харилцаа холбоо нь энэ харилцаа холбоо нь цаасан хэлбэрээр бичигдсэн бол ямар нэгэн хууль ёсны үүргийг цахим хэлбэрээр биелүүлэхийг зөвшөөрч байна.

Бүх нөхцөл. Эдгээр нөхцөлүүд нь сайтыг ашиглахтай холбоотой та болон бидний хооронд байгуулсан гэрээг бүхэлд нь бүрдүүлдэг. Эдгээр Нөхцөлүүдийн аливаа эрх, заалтыг хэрэгжүүлэх эсвэл хэрэгжүүлэхгүй байх нь бидний зүгээс ийм эрх, заалтаас татгалзсан гэсэн үг биш юм. Эдгээр Нөхцөл дэх хэсгийн гарчиг нь зөвхөн тав тухтай байдлыг хангах зорилготой бөгөөд хууль эрх зүйн болон гэрээний нөлөөгүй. "Үүнд" гэсэн үг нь "үүнд хязгаарлалтгүйгээр" гэсэн утгатай. Хэрэв эдгээр нөхцлийн аль нэг заалтыг хүчингүй эсвэл хэрэгжих боломжгүй гэж үзвэл эдгээр нөхцлийн бусад заалтууд зөрчигдөхгүй байх бөгөөд хүчингүй эсвэл хэрэгжих боломжгүй заалт нь хуулиар зөвшөөрөгдсөн дээд хэмжээнд хүчинтэй, хэрэгжих боломжтой байхаар өөрчлөгдсөн гэж үзнэ. Таны Компанитай харилцах харилцаа нь бие даасан гэрээлэгчийнх бөгөөд аль ч тал нөгөө талын төлөөлөгч эсвэл түнш биш юм. Эдгээр нөхцлүүд болон энд байгаа таны эрх, үүргийг Компаниас урьдчилан бичгээр өгсөн зөвшөөрөлгүйгээр бусдад шилжүүлэх, туслан гүйцэтгүүлэх, бусдад шилжүүлэх, бусдад шилжүүлэхийг хориглох бөгөөд дээр дурдсан зүйлийг зөрчиж бусдад шилжүүлэх, туслан гүйцэтгүүлэх, шилжүүлэх, шилжүүлэх оролдлого хүчингүй болно. хүчингүй. Компани нь эдгээр нөхцөлийг чөлөөтэй шилжүүлж болно. Энэхүү Нөхцөлд заасан нөхцөл, болзол нь эрх даалгагчид заавал биелүүлэх ёстой.

Барааны тэмдгийн мэдээлэл. Сайт дээр тавигдсан бүх барааны тэмдэг, лого, үйлчилгээний тэмдэг нь бидний өмч эсвэл бусад гуравдагч этгээдийн өмч юм. Та бидний урьдчилан бичгээр өгсөн зөвшөөрөл эсвэл тэмдгийг эзэмшиж болох гуравдагч этгээдийн зөвшөөрөлгүйгээр эдгээр тэмдгийг ашиглахыг зөвшөөрөхгүй.

Холбогдох мэдээлэл

Энэ бодлоготой холбоотой асуулт байвал холбогдоно уу legal@exospecial.com хүссэн цагт.